CheeLinks       All Topics       The World             Next       Previous       Collapse Subtopics

Supertopics:
Poison Ivy, Poison Oak, Poison Sumac (Toxicodendron genus)

Poison Oak (Toxicodendron diversilobum)

Formerly classified as Rhus diversiloba.

Subtopics:
web
web
web1999-07-01